Framtidens Södra Änggården, framtagen av Okidoki arkitekterRendering: Okidoki Arkiteker

Så skapar vi ett skönare stadsliv

I stadsdelen Södra Änggården finns goda förutsättningar att skapa en attraktiv stadsmiljö och vi har en tydlig vision för hur vi ska nå dit. Här är några viktiga utgångspunkter. Vi utgår från en kvartersstruktur som främjar både gårdsliv och gatuliv. Vi hyllar variation i arkitekturen för att erbjuda en levande och detaljrik stadsbild. Vi jobbar med en täthet som ger underlag för service inom promenadavstånd.

Så ska vi skapa stadsdelen Södra Änggården

Vägen till framgång är att använda kvartersstaden som ett tydligt ramverk, men lämna stort utrymme för variation inom varje kvarter. Genom att bygga vidare på befintlig struktur och successivt byta ut dagens byggnader mot nya kvarter, tillåts stadsdelen växa fram tillsammans med det som redan finns.

Änggårdsbergen öppnas mot stadsdelen tack vare nya entréer till naturreservatet. Den gröna kil som sträcker sig igenom stadsdelen låter Änggårdsbergens natur rinna ner i området. Omsorg om hur bebyggelse, gator och parker utformas och samspelar med varandra är grunden i att skapa ett skönare stadsliv.

I Södra Änggården underlättas vardagslivet då lokalservice, skola och förskola finns inom promenadavstånd. Kvartersstrukturen gör att det är lätt att röra sig i och genom stadsdelen och redan från början byggs smidiga gång och cykelvägar in.

Platzer samordnar – många bygger

Platzer har som stor fastighetsägare i området en nära relation till Södra Änggården. Vi ser det unika läget, stadens ambitioner för Högsbo och vår tro på Göteborgs utveckling som en perfekt utgångspunkt för att skapa en av “Göteborgs bästa platser”. Platzer tar ett samordningsansvar för projektet, men för själva byggandet bjuder vi in partners, stora som små, som vill vara med och förverkliga visionen om ett skönare stadsliv.

Ett skönt stadsliv även under byggperioden

För att uppnå det “sköna stadslivet” krävs en viss nivå av täthet, variation och service. Under den första etappen koncentrerar vi byggnationen i några täta kvarter för att skapa ett sammanhang. Ett tydligt stråk leder till Änggårdsbergen, där skolbyggnader och skolgård möter i skogsbrynet. Genom att arbeta med tillfälliga åtgärder och medveten uthyrningsstrategi av befintliga byggnader skapas liv och blandning redan nu.

600 bostäder klara redan till 2021

Södra Änggården ingår i Göteborgs stads satsning BoStad2021. det innebär att minst 600 av stadsdelens ca 2000 bostäder ska vara klara under 2021. Göteborgs stad tar ansvar för att planprocess och bygglov är prioriterade samt att gator, parker och ledningar är på plats.

Vi låter konsten ta plats!

Variation i arkitektur, känsla för detaljer och fokus på gatuliv är receptet på ett skönare stadsliv. Se när konstnären Ollio målar upp sin bild av den levande staden på en vägg i Södra Änggården.